BASHKIA VLORE , SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist infrastrukture” në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe investimeve publike, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin përfundimtare të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë:

1. Ridvana Kristofori

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Financier i statistikës ndihmes dhe sherbimit social” në Drejtorinë e ndihmës dhe shërbimit social, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin përfundimtar të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë:

1. Klaid Billa

2. Nevila Haxhi