Bashkia Vlorë, Shpallje fituesi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall;

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:

1. Ridvana Kristofori

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 18.12.2023 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.