Bashkia Vlorë, Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes në detyrë:

1. Aida Hitaj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 15.12.2023, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.