Bashkia Vlorë, Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Financier i statistikës ndihmës dhe shërbimit social” në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit social të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet e listës përfundimtare për këto pozicione:

“Financier i statistikës ndihmës dhe shërbimit social” në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social

1. Klaid Billa

2. Nevila Haxhi

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 12.12.2023, ora 11:00 në Bashkinë Vlorë.