BASHKIA VLORE – SHPALLJE FITUESI

  • SPECIALIST INXHINIER MJEDISI

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Inxhinier Mjedisi” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fitues për këtë pozicion:

  • Amarda Kasa        70 pikë