Bashkia Vlorë, Shpallje fituesi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategotinë ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall;

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

1. Detjona Kuçaj

2. Enkelejda Xhelilaj

Procedura e konkurimit do të zhvillohet në datën 25.09.2023, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.