Bashkia Vlorë Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Përgjegjës” në Sektorin e pranimit, Drejtoria Taksave dhe Tarifave vendore, Bashkia Vlorë, me procedurën e ngritjes në detyrë sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit, KND shpall fitues për këtë pozicion:

1.      Ermal Pekmezi       83 pikë