BASHKIA VLORË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA VLORË

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist Pranimi”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet paraprake për këtë pozicion:

1.      Denisa Nelaj                                           71 pikë

2.      Eglantina Shakaj                                       70.5 pikë

3.      Enxhi Kolumçaj                                         70 pikë