Bashkia Vlorë – Shpallje fituesi

 

13.05.2019  SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë Juridike të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fitues për këtë pozicion:

1.      Shaze Kondaj       74 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë