BASHKIA VLORË – SHPALLJE FITUESI

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil, për pozicionin :

  • Specialist “Teknolog Ushqimor” në Sektorin e Arsimit, Cerdheve dhe
    Sportit.

-Nuk shpall asnje kandidat