BASHKIA VLORË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet përfundimtare për këtë pozicion:

  1. Erida Çelaj  70.5 pikë
  2. Renada Panajoti   70.5 pikë
  3. Ornela Muçaj  70 pikë