BASHKIA VLORË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Vlorë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidati fitues për grupin e pozicioneve: “Specialist Agronom” në Drejtorinë e Aseteve dhe Pronave Publike, Bashkia Vlorë.

Lloji i diplomës “Agronomi” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”:

  1. Thanas Qesargjoni 79.5 pikë