BASHKIA VLORË – SHPALLJE FITUESI

 Specialist Agronom
Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

  1. Thanas Qesargjoni

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 18 Dhjetor 2019, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

 

Specialist “Arkivist”

 

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

 

1.      Adelajda Fejzaj

2.      Albion Aliaj

3.      Arjola Mataj

4.      Bleona Rushani

5.      Denisa Veizaj

6.      Dionisa Ramaj

7.      Erina Boraj

8.      Evgjeni Bazaj

9.      Fabiola Islami

10.  Ornela Muçaj

11.  Romina Sinanaj

12.  Sara Beda

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 24 Dhjetor 2019, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.