BASHKIA VLORË – SHPALLJE FITUESI

SHPALLJE FITUESI “DREJTOR”, DREJTORIA E INVESTIMEVE PUBLIKE, STREHIMIT DHE TRANSPORTIT

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit, Bashkia Vlorë me procedurën e ngritjes ne detyre dhe kandidateve jashte sherbimit civil sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit, KND shpall fitues për këtë pozicion:

1.      Jurgen Collaku 75 pikë