BASHKIA VLORË – SHPALLJE FITUESI

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre:

  1. Jurgen Çolaku