BASHKIA VLORË – SHPALLJE FITUESI

Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në Shërbimin Civil:

  1. Jurgen Çolaku