BASHKIA VLORE – SHPALLJE FITUESI

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST ARKIVE”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Arkive” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet perfundimtare për këtë pozicion:

Nuk ka kandidatë fitues për këtë pozicion.