Bashkia Vlorë – Shpallje e listës së verifikuar

10.06.2019 – Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Pranimi

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

1.      Bruno Kanaj

2.      Eljona Fejzo

3.      Erida Celaj

4.      Renada Panajoti

5.      Megi Zenuni

6.      Silvana Islamaj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 14 qershor 2019, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë