Bashkia Vlorë – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

  • Drejtor” në Drejtorinë e Pronave Publike & Menaxhimit të Aseteve

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre:

  1. Sonela Haxhiraj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 22 Janar 2020, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.