BASHKIA VLORE – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

  • Specialist  në  Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Vlorë në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se:

  • Kandidati fitues është:

 

  1. Zj. Xhemaile Kulla 92 pikë