BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendeve të lira në pozicionin “Inspektor Auditi” në Njësinë e Auditit të Brendshëm të Bashkisë Vlorë me procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin përfundimtar të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë: 1. Xhoana Mingomataj