BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Burimeve Njerëzore bazuar në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, Ligjin nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” dhe VKM-në nr. 452 datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”, shpall listën përfundimtare me kandidatët që plotësojnë kushtet e përgjithshme për pozicionin “Punonjës policie” në Policinë Bashkiake:

1. Adrian Saliaj

2. Albi Ҫakërri

3. Alfons Zanaj

4. Anila Sejdi

5. Artur Celoaliaj

6. Banush Telharaj

7. Brian Driza

8. Daniela Canaj

9. Enea Celaj

10. Elvis Gjoni

11. Fiorelo Malaj

12. Gentian Brahimaj

13. Gjon Dulaj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 12.06.2024 ora 11:00 në ambientet e Pallatit të Kulturës, Bashkia Vlorë