BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin

  • “Specialist” në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin përfundimtare të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë: 1. Orlinda Sinanaj 2. Sabrina Xheja

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore bazuar në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, Ligjin nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” dhe VKM-në nr. 452 datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”, shpall listën paraprake me kandidatët që plotësojnë kushtet e përgjithshme për pozicionin “Punonjës policie” në Policinë Bashkiake:

1. Adrian Saliaj

2. Albi Ҫakërri

3. Alfons Zanaj

4. Anila Sejdi

5. Artur Celoaliaj

6. Brian Driza

7. Daniela Canaj

8. Enea Celaj

9. Fiorelo Malaj

10. Gentian Brahimaj

11. Gjon Dulaj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 12.06.2024 ora 11:00 në ambientet e Pallatit të Kulturës, Bashkia Vlorë.

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil;

  • Specialist turizmi në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

1. Erges Shkurti

2. Ermal Haxhiaj

3. Martina Leskaj

4. Rizaije Hoxhaj

 

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 21.06.2024 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.