BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist” në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin paraprak të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë:

1. Orlinda Sinanaj 2. Sabrina Xheja