BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin

  • “Specialist turizmi” në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit të Bashkisë Vlorë me procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin paraprak të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë:: 1. Rezarta Andoni