BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, per procedurën pranimit në shërbimin civil, shpall:

  • “Specialist Personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

1. Jetmira Musaraj

2. Jonida Selamaj

3. Manjola Arapi

4. Sabrina Xheja

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist” në Sektorin e Buxhetit dhe Njësinë e Prokurimit, me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin paraprak të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë:

1. Marseida Shehaj

2. Sara Zhapa

3. Afrodhiti Panozaqi

4. Enxhi Kolumçaj

5. Kjara Sinaj

6. Marjola Dulaj

7. Migena Canaj