BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendeve të lira në pozicionin “Inspektor Auditi” në Njësinë e Auditit të Brendshëm të Bashkisë Vlorë me procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin paraprak të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë: 1. Xhoana Mingomataj

Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e lëvizjes paralele;

  • Specialist turizmi në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e lëvizjes paralele: 1. Rezarta Andoni

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 17.05.2024 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.