Bashkia Vlorë REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vlorë REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”

PER ME TEPE KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 3. shpallje e listes se verifikuar