BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil,

  •  “Inspektor Auditi”, në Njësinë e Auditit të Brendshëm, Bashkia Vlorë.

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil: 1. Xhoana Mingomataj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 13.05.2024, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.