Bashkia Vlorë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionet “Specialist jurist” në Drejtorinë Juridike/Njësinë e Prokurimit/Drejtorinë e Urbanistikës, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin përfundimtar të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë:

  • “SPECIALIST JURIST” NË DREJTORINË JURIDIKE/NJËSINË E PROKURIMIT/DREJTORINË E URBANISTIKËS

1. Kristofor Kolagji

2. Graciela Skëndaj

3. Laura Aliaj

4. Kimbeli Saliaj

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall:

  • Specialist në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

1. Ahmet Aliraj

2. Doreida Fili

3. Erges Shkurti

4. Kjara Sinaj

5. Klodiana Muaj

6. Nikoleta Xhelaj

7. Orlinda Sinanaj

8. Sabrina Xheja

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 15.05.2024 ora 12:00 në ambientet e Pallatit të Kulturës, Bashkia Vlorë.