Bashkia Vlorë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil:

  • “Specialist Inxhinier Mjedisi” në Drejtorinë e Urbanistikës

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil: 1. Lediana Mëhilli

Procedurat e konkurrimit do të zhvillohet në datën 15.05.2024 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil,

  • “Inspektor Auditi”, në Njësinë e Auditit të Brendshëm, Bashkia Vlorë.

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil: 1. Xhoana Mingomataj

Procedura e konkurrimit do te zhvillohet ne daten 13.05.2024. ora 11 :00 ne ambientet e Bashkise
Vlore.

 

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist infrastrukture” në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike, Bashkia Vlorë, me procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive,

  • “SPECIALIST INFRASTRUKTURE”

KPP shpall rezultatin përfundimtar të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë: 1. Merita Todhe