BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall;

  • Specialist në Drejtorinë e Projekteve të Huaja Integrimit Europian dhe Diasporës

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

1. Anita Kamberaj

2. Enkelejda Ymeri

3. Nikoleta Xhelaj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 14.05.2024, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë