BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil:

  • “Specialist infrastrukture” në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e lëvizjes paralele janë: 1. Merita Todhe

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 26.04.2024 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall:

  • Specialist në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

1. Ahmet Aliraj

2. Erges Shkurti

3. Nikoleta Xhelaj

4. Orlinda Sinanaj

5. Sabrina Xheja

 

  • “Specialist” Në Sektorin e Buxhetit dhe Njësinë e Prokurimeve

1. Afrodhiti Panozaqi

2. Aurela Ferraj

3. Enxhi Kolumçaj

4. Irisa Osmënaj

5. Kjara Sinaj

6. Lorina Rustemi

7. Marjola Dulaj

8. Marseida Shehaj

9. Migena Canaj

10. Sara Zhapa

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 30.04.2024, ora 11:00 në Pallatin e Kulturës, Bashkia Vlorë.