Bashkia Vlorë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil:

  • “Specialist infrastrukture” në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e lëvizjes paralele janë: 1. Merita Todhe

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 26.04.2024 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.