BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionet “Specialist jurist” në Drejtorinë Juridike/Njësinë e Prokurimit/Drejtorinë e Urbanistikës, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin paraprak të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë:

  • “SPECIALIST JURIST” NË DREJTORINË JURIDIKE/NJËSINË E PROKURIMIT/DREJTORINË E URBANISTIKËS

1. Kristofor Kolagji

2. Graciela Skëndaj

3. Laura Aliaj

4. Kimbeli Saliaj