BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil:

  • “Specialist” Në Sektorin e Buxhetit dhe Njësinë e Prokurimeve

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

1. Irisa Osmënaj

2. Kjara Sinaj

3. Lorina Rustemi

4. Marjola Dulaj

5. Marseida Shehaj

6. Migena Canaj

7. Sara Zhapa

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 30.04.2024, ora 11:00 në Pallatin e Kulturës, Bashkia Vlorë.