Bashkia Vlore, Rezultatet e verifikimit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes në detyrë:

1. Z. Dorian Demiri

 

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 01.09.2023 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.