Bashkia Vlorë – Njoftim

26.08.2019 – Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre:

Nuk ka kandidatë aplikantë për këtë pozicion.

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë