BASHKIA VAU I DEJES-SHPALLJE FITUESI

BASHKIA VAU DEJËS

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(SPECIALIST)

 

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Kategoria e pagës IV-a deri në III-b

 

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në kreut IV, pika 2 e Vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “ Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për levizjen paralele njoftojme se për pozicionin:

 

  • 1(një) Specialist Ekonomist, Drejtoria Ekonomike.
  • 1(një) Specialist Jurist, Drejtoria Ekonomike.
  • 1(një) Specialist në Sektorin e Shërbimit Social.

 

Mbyllet procedura e lëvizjes paralele për keto pozicione, pa konkurentë dhe pa fitues