BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

Përgjegjës në Sektorin e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave, Drejtoria e Pyjeve, Turizmit, Kulturës dhe Mjedisit

 

Niveli i diplomës:       Master Shkencor

Kategoria e pagës:     III-a/1

Afati për dorëzimin e dokumenteve për:

 

LEVIZJE PARALELE:      11.11.2019

 

NGRITJE NË DETYRË:    15.11.2019


Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Pergjegjes Pyje dhe Kullota

 

  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, Drejtoria Ekonomike
  • 4 (Katër) Specialistë në Sektorin e të Ardhurave, Drejtoria Ekonomike

Lloji i diplomës:                     Shkenca Ekonomike

Niveli minimal i diplomës:    Bachelor

Kategoria e pagës:                 IV-a- III-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje Specialist ne Drejtorine Ekonomike