BASHKIA VAU DEJËS, VENDE TE LIRA PUNE

Bazuar në Nenit 22 dhe 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shtetrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; në Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionetn:

  • 1 (një) Specialist Jurist në Sektorin e Asistencës Ligjore, Kontratave dhe Çështjeve Gjyqësore,
  • 1 (një) Specialist Jurist në Sektorin e Prokurimeve Publike
  • Kategoria e pagës: IV-a- III-b
  • “Drejtor i Drejtorisë Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar”
  • “ “Drejtor i Drejtorisë Juridike, Prokurimeve dhe Integrimit”
  • “Drejtor i Drejtorisë së Pyjeve, Turizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit”
  •  “Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Bujqësisë, Emergjencave Civile dhe IT”.

     Kategoria e pagës:    II-b