BASHKIA VAU DEJËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shtetrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

4(katër) Specialistë në Sektorin e Fuqizimit Ekonomik

4(katër) Specialistë në Sektorin e Shërbimit Social

1(një) Specialist në Sektorin e Arsimit, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë

1(një) Specialist në Sektorin e Integrimit Europian

1(një) Specialist në Sektorin e Emergjencave Civile

1(një) Specialist në Njësinë e Auditit të Brendshëm

4(katër) Specialistë në Sektorin e Informimit Publik, Medias dhe IT

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje Specialist