BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shtetrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

  • Specialist Jurist në Sektorin Urbanistik dhe Menaxhimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Investimeve Publike
  • Specialist Jurist në Sektorin e Kadastrës, Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Investimeve Publike
  • 2(Dy) Specialist Jurist në Sektorin Ligjor, Drejtoria Ekonomike

Lloji i diplomës: Diplomë në shkencat juridike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

Kategoria e pagës: IV-a- III-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LEVIZJE PARALELE: 14.10.2019

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 18.10.2019

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : shpallje – juriste