BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË, NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

(DREJTOR DREJTORIE)
Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar; Bashkia Vau Dejës, shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, dhe pranimi nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e mesme drejtuese, për pozicionin:

 

  • “Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Rural dhe Turizmit”

 

Niveli i diplomes:       Master Shkencor

Kategoria e pagës:     II-b

Afati për dorëzimin e dokumenteve për:

LEVIZJE PARALELE:      23.03.2020

NGRITJE NË DETYRË:    25.03.2020


Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1.  drejtor i zhvillimit rural dhe turizmit (1)