BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shtetrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

  • Specialist në Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria Ekonomike

 

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

Kategoria e pagës: IV-aIII-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LEVIZJE PARALELE: 23.03.2020

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 25.03.2020

 

Për më tepër klikoni ne linkun e bashkangjitur :

  1. specialist taksash