BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shtetrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

3(tre) Specialistë në Sektorin e Protokoll-Arkivës

Lloji i diplomës: Diplomë në shkencat shoqërore.

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

Kategoria e pagës: IV-aIII-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LEVIZJE PARALELE: 14.10.2019

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 18.10.2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : shpallje – arkiv1