BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shtetrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

3 (Tre) Specialistë në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse dhe IT, Drejtoria e Shërbimeve Publike:

  • 1(Një) Specialist IT
  • 1(Një) Specialist Magazinier
  • 1(Një) Specialist të Shërbimeve Mbështetëse

Niveli minimal i diplomës:    Bachelor

Kategoria e pagës:                 IV-a- III-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LEVIZJE PARALELE: 19.02.2020

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL:  24.02.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist i Sherbimeve Mbeshtetese dhe IT

 

  • 3 (Tre) Specialistë në Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria Ekonomike
  • Lloji i diplomës: Diplomë në Shkencat Ekonomike

Niveli minimal i diplomës:    Bachelor

Kategoria e pagës:IV-a- III-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LEVIZJE PARALELE: 19.02.2020

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL:  24.02.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist i Taksave dhe Tarifave Vendore

 

  • 3 (Tre) Specialistë në Sektorin e Turizmit dhe Mjedisit, Drejtoria e Zhvillimit Rural dhe Turizmit

 Niveli minimal i diplomës: Bachelor

Kategoria e pagës:  IV-a- III-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LEVIZJE PARALELE: 19.02.2020

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 24.02.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist i Turizmit dhe Mjedisit

 

  • 3 (Tre) Specialistë në Sektorin e Zyrës së Integruar me një Ndalesë, Drejtoria e Burimeve Njerëzore

 Niveli minimal i diplomës: Bachelor

Kategoria e pagës:IV-a- III-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LEVIZJE PARALELE: 19.02.2020

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 24.02.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist Z1N