BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË, NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar; Bashkia Vau Dejës, shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, dhe pranimi nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e mesme drejtuese, për pozicionin:

  • “Përgjegjës i Sektorit të Shërbimit Social”

Niveli i diplomes:       Master Shkencor

Lloji i diplomes:         Shkenca Sociale

Kategoria e pagës:     III-a/1

 

Afati për dorëzimin e dokumenteve për:

  LEVIZJE PARALELE:      17.02.2020

 NGRITJE NË DETYRË:    21.02.2020

 

Për më tepër klikoni ne linkun e bashkangjitur :Pergjegjes ne Sektorin e Sherbimit Social