BASHKIA VAU DEJËS- VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar të Këshillit të Ministrave, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele , ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë e mesme dhe të ultë drejtuese, për pozicionin:
– “Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Publike”

Niveli i diplomes: Master Shkencor
Kategoria e pages: II-b

Afati për dorëzimin e dokumenteve për:

LEVIZJE PARALELE: 14.02.2020

NGRITJE NË DETYRË: 19.02.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : drejtor i sherbimeve publike

 

  • “Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Publike”

Niveli i diplomes:       Master Shkencor

Kategoria e pages:     III-a/1

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : pergjegjes sek sherbimeve

 

  • “Përgjegjës në Sektorin e Diasporës, Projekteve dhe Koordinimit me Donatorët”

Niveli i diplomes:       Master Shkencor

Lloji i diplomes:         Shkenca Juridike

Kategoria e pagës:     III-a/1

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjes Integrimi Europian

 

  • 2(dy) Specialist në Sektorin e Diasporës, Projekteve dhe Koordinimit me Donatorët

Lloji i diplomës:                     Diplomë në Shkenca Shoqerore

Niveli minimal i diplomës:    Bachelor

Kategoria e pagës:                 IV-a- III-b

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :specialist integrimi europian