BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • Specialist Ekonomist, Drejtoria Ekonomike

 

Lloji i diplomës:                     Shkenca Ekonomike

Niveli minimal i diplomës:    Bachelor

Kategoria e pagës:                 IV-a- III-b

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist ekonomist